• DD streck MM streck ÅÅÅÅ

Telefonbokning

Stockholm
08-727 90 00
Göteborg
031-774 04 50
Malmö
040-23 83 75

Bokningsvillkor

Vi har samlat allt du behöver veta kring bussbokning på en sida.

Företagspolicy

Kvalitetspolicy

Interbus kvalitetspolicy är integrerad i Interbus företagspolicy och uppfyller kraven enligt ISO 9001

Policyn avser alla arbetsuppgifter från första kundkontakt tills att tjänsten är utförd och fakturerad till kund.

Vårt kvalitetsarbete skall på ett naturligt sätt engagera alla medarbetare och underleverantörer. Verksamhetssystemet ska vara ett dagligt verktyg för att styra och leda företaget på rätt sätt i förbättringsarbetet och för att uppfylla kunders och myndigheters krav.

Miljöpolicy

Interbus miljöpolicy är integrerad i Interbus företagspolicy och uppfyller kraven enligt ISO 14001

Vi har som övergripande miljömål att bedriva och utveckla persontransporter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Alla körande medarbetare ska genomgå en grundläggande miljöutbildning. Utbildningen skall förtydliga våra avgörande miljöaspekter. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar för att överträffa de krav som lagar och förordningar föreskriver. Våra fordon bör inte vara äldre än 10 år och samtliga fordon ska drivas på HVO – syntetiskt fossilfritt bränsle.

Vår målsättning är att vara steget före myndigheternas krav och lagstiftning inom miljöområdet.

Arbetsmiljöpolicy

Interbus arbetsmiljöpolicy är integrerad i Interbus företagspolicy och uppfyller kraven enligt ISO 45001

Vi har en ambition att vår arbetsplats skall vara attraktiv. Våra kunder skall uppfatta oss som professionella och att vi levererar tjänster med hög kvalitét. Grunden för att lyckas med detta är att vi har nöjda medarbetare. Ett grundkrav för att uppnå en bra arbetsmiljö är att vi följer sunt förnuft, lagar och föreskrifter. Framförallt är det viktigt att arbetsmiljöperspektivet blir en naturlig del av vår verksamhet så att vi i den mån det går kan förebygga att olyckor eller ohälsa förkommer inom vår verksamhet. Vår arbetsmiljöpolicy avser alla medarbetare i företaget samt konsulterande personal.

För att skapa en bra arbetsplats är det viktigt att:

 • Avtalsenliga löner betalas och att arbetstidslagstiftningen följs.
 • Ändamålsenliga lokaler med bra personalutrymmen tillhandahålls.
 • Bussar och övrig utrustning skall vara i bra skick.
 • Lagstadgad skyddsutrustning skall finnas att tillgå i varje buss.
 • Varje medarbetare skall ha en täckande och tillräcklig utbildning för sina arbetsuppgifter, och skall ingå i vårt utbildningsprogram.

Trafiksäkerhetspolicy

Interbus trafiksäkerhetspolicy är integrerad i Interbus företagspolicy och uppfyller kraven enligt ISO 39001

Säkerheten är grundläggande för verksamheten och säkerhetsnivån skall därför vara hög. Detta förväntas och krävs av företagets intressenter som t.ex. kunder, medarbetare, trafikhuvudmän, ägare och allmänhet. Säkerhetspolicyn lägger grunden för att vi skall värna oss själva och övriga mot skada och förluster. Säkerhetsarbetet ökar tryggheten i vår yrkesutövning och omfattar all tjänstgörande personal under den tid de utför uppdrag inom företaget. Riktlinjerna skall även tillämpas vid anbud/upphandling av transporter i verksamheten.

Vi skall vidare vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås. Det innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

 • Alltid ska använda bilbälte
 • Håller avstånd till framförvarande
 • Respekterar och följer hastighetsbestämmelser
 • Respekterar kör- och vilotidsregler – se särskild instruktion för färdskrivare & kör/vilotider
 • Tar hänsyn till väglag och trafiksituation
 • Anpassar körsätt och inbromsningar så passagerare färdas tryggt och säkert
 • Är alkohol- och drogfria, inklusive starka mediciner och undviker att köra då vi är trötta
 • Samtliga bussar är utrustade med alkolås
 • Kontrollerar och håller fordonen i trafiksäkert skick
 • Följer alltid gällande lagar och regler
 • Följer överenskomna säkerhetsrutiner

i såväl vardag som i utvecklingsarbete aktivt arbetar för en nollvision

Drogpolicy

Interbus drogpolicy är integrerad i Interbus företagspolicy.

Policyn och handlingsplanen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs inom företaget.

Missbruk av alkohol och andra droger är inte förenligt med vår verksamhet.
Nolltolerans gäller all personal.

Kreditpolicy

Interbus kreditpolicy är integrerad i Interbus företagspolicy.

Denna policy gäller för alla våra kunder och finns för att säkra våra intäkter så att vi inte riskerar några kreditförluster.

Reklamationspolicy

Interbus reklamationspolicy är integrerad i Interbus företagspolicy.

Denna policy finns för att underlätta all reklamationshantering. Både för kunden och för oss själva. Inga reklamationer är bra och ska undvikas men väl hanterade reklamationer kan vara positiva.